piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Strona główna Mapa serwisu Kontakt
BIP
ESP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
16ec2bg1 16ec2e01 16ec3041 16ec3481 16ec3f91 16ec6jb1 16h1lf01 1g3a4741
Znajdujesz się w: Strona główna / Nowe zasady gospodarowania odpadami
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Nowe zasady gospodarowania odpadami

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

- harmonogram odbioru odpadów  dla zabudowy jednorodzinnej

- harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej oraz domków letniskowych

- harmonogram odbioru odpadów dla firm

 


 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” W CZEMPINIU (W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI)


DANE KONTAKTOWE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO:

Związek Międzygminny
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B
64-020 Czempiń
Tel/fax: 61 28 23 358 lub 61 28 26 303
E-mail: czo.selekt@czempin.pl
http://selekt.czempin.pl//

DANE KONTAKTOWE FIRMY ODBIERAJACEJ ODPADY:

Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.
Oddział Piotrowo Pierwsze
Piotrowo Pierwsze 26/27
64-020 Czempiń
Tel.: 61 44 24 973 lub 65 51 27 531

 


 

Harmonogram wywozu odpadów - styczeń, luty 2017 rok (w formacie.pdf)


Uwaga ! - Zmiana harmonogramu odbioru odpadów selektywnych - wielorodzinne (w formacie.doc)

 


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych), selektywnych, zielonych i liści na 2016 rok (w formacie.pdf)

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w formacie.pdf)


INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, iż zgodnie z § 11 regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Związku Międzygminnego odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się raz w miesiącu (z wyjątkiem miejsc użyteczności publicznej i gastronomii).

Jeśli częstotliwość odbioru jest niewystarczająca, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zakupu własnych/wydzierżawienia pojemników od firmy wywozowej na zmieszane odpady komunalne.

Jeśli zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych jest konieczne, musi być odpowiednio uzasadnione we wniosku o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów (zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników, zwiększenie ilości generowanych odpadów komunalnych, brak miejsca na dodatkowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne itp.)

W pierwszej kolejności należy skierować do Biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” wniosek o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, a następnie, po uzyskaniu potwierdzenia większej częstotliwości, dokonać zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” będzie wzywał do uzupełnienia wniosku.

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodnie z danymi zawartymi w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przypomina, iż system obejmuje wyłącznie odbiór odpadów komunalnych, tj. odpadów pochodzących z części socjalno-bytowej (od pracowników i klientów).
Pozostałe odpady powstałe w wyniku działalności firmy należy traktować jako odpady poprodukcyjne. Do ich zagospodarowania zobligowany jest właściciel firmy, poprzez zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie z firmą wywozową posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów. Również właściciel zobligowany jest do prowadzenia ewidencji odpadów poprodukcyjnych, w tym kart przekazania odpadów (art. 27; 66,67 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. [Dz.U.2013.21]).

Do pobrania:

Wniosek o zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych (format.doc)


Informacja w sprawie pojemników na zmieszane odpady komunalne
format.pdf

 


 

REGULAMIN

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanych na terenie Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - SELEKT" w Czempiniu


- odpadyzielone2015ter.jpg

 


 
- problemowe2013tr.jpg

 
System gospodarowania odpadami komunalnymi w pigułce (format.pdf)

Zasady segregacji surowców wtórnych (format.pdf)


Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (format.pdf)


NAJWAŻNIEJSZE  ZMIANY  W  ODPADACH  KOMUNALNYCH:


Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadza  ogromne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmiany te dotykają wszystkie podmioty mające „interes” związany z postepowaniem z tego rodzaju odpadami, a więc gminę, (w przypadku naszej, będącej uczestnikiem Związku Międzygminnego, również i  sam Związek), mieszkańców, firmy wytwarzające odpady komunalne oraz przedsiębiorców odbierających odpady od mieszkańców.

Najważniejsze zmiany, jakie czekają nas, mieszkańców to:
- zastąpienie funkcjonujących umów z firmami wywozowymi  przez opłatę wnoszoną do Związku (nie dotyczy gmin, gdzie obowiązywały rozstrzygnięcia referendalne),
- wniesienie opłaty poprzedzone będzie złożeniem deklaracji Podobnie jak to ma miejsce w przypadku deklaracji podatkowej), w której właściciel nieruchomości (użytkownik) dokona obliczenia należnej opłaty – co będzie stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
- obowiązek selektywnego zbierania odpadów i oddawania odpadów firmie, wyłonionej w drodze przetargu zorganizowanego przez Związek.

Z punktu widzenia samorządu najważniejsze zmiany dotyczą sposobu wyłaniania firmy odbierającej odpady od mieszkańców. Dotychczas obowiązujące zezwolenia wójta/burmistrza zastąpi umowa zawierana przez Związek z firmą wyłonioną w drodze przetargu organizowanego w trybie zamówienia publicznego. Skutkiem takiej reorganizacji systemu będzie obsługa pewnego obszaru gminy (lub gmin) objętego przetargiem -zwanego sektorem- przez jedną firmę. Uniknie się dzięki temu sytuacji, w której z tego samego terenu odpady odbiera kilka firm. Związek na wprowadzenie nowego systemu ma czas do 1 lipca 2013 r.
Kompetencją Zgromadzenia Związku Międzygminnego, jest m.in. dokonanie wyboru metody obliczania opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Ustawa dopuszcza dokonanie wyboru metody obliczania opłaty spośród poniższych możliwości:
1) wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego,
4) lub na podstawie jednej stawki od gospodarstwa domowego,
Już niedługo Zgromadzenia Związków „Selekt” i „Obra” wybiorą jedną metodę dla całego obszaru Związku - wszystkich gmin i sektorów (sektor – to obszar, dla obsługi którego organizowany będzie przetarg).
Wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn uchwalonej stawki i (w zależności od wybranej metody) liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, ilości wody zużytej na nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Na obszarze Związku, jako organizatora systemu, obowiązywać będzie jednakowa cena dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Z tak pobranej „opłaty śmieciowej”, zgodnie z ustawą sfinansowane zostaną koszty:
– odbierania i transportu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych
z nieruchomości objętych systemem,
– zbierania i transportu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w punktach selektywnego zbierania,
– przetwarzania odebranych i zebranych odpadów komunalnych,
– budowy, wyposażenia i eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– obsługi administracyjnej systemu, w naszym przypadku na poziomie związku międzygminnego.
Przygotowania do  reorganizacji w odpadach komunalnych trwają  już pełną parą, zarówno ze strony  samorządów zrzeszonych w Związkach, jak i przedsiębiorców planujących udział w przetargach. Związki przygotowują szereg uchwał niezbędnych dla wdrożenia nowych regulacji, zaś przedsiębiorcy już dziś dbają o uzyskanie wpisu do  rejestru działalności regulowanej. Trwa ogólnopolska kampania informacyjna, która założenia nowych rozwiązań systemowych prezentuje na stronie www.naszesmieci.pl. W kolejnych artykułach będziemy Państwa na bieżąco informować o pracach podejmowanych w tym zakresie przez organy Związków Międzygminnych „Selekt” i „Obra”.


Dlaczego  powstały Związki Międzygminne ?

Rozwój społeczno-gospodarczy po 1989 roku i wymagania będące konsekwencją akcesji Polski do Unii Europejskiej stworzyły bazę do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na wszystkich szczeblach administracji. Gospodarka odpadami komunalnymi, jako istotny element tej polityki również podlega coraz nowocześniejszym regulacjom prawnym, które nakładają nowe obowiązki także na samorządy.  Odpowiedzią na te nowe wymagania  jest koncepcja wspólnego działania wielkopolskich gmin skupionych wokół Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Dla gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą Czempiniu oraz Związku Międzygminnego „OBRA” w Wolsztynie taką instalacją jest oddany do użytku w lipcu 2011r. zakład w Piotrowie Pierwszym. Zgodnie z regulacjami prawnymi,  idea wysokowydajnego recyklingu odpadów ma być  wcielona w życie  przez organizację sieci lokalnych, nowoczesnych centrów zagospodarowania odpadów. I taki właśnie status posiada instalacja w Piotrowie Pierwszym.
Oprócz uruchomienia RIPOK – u nasze Związki  realizują szereg innych zadań, z których  najważniejsze z to:
•    zbudowanie spójnego, wydajnego i optymalnego w kontekście kształtowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, systemu gospodarki odpadami w gminach członkowskich, polegającego na zorganizowaniu odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez mieszkańców powszechną „opłatę śmieciową”;
•    tworzenie  właściwego klimatu społecznego dla proekologicznych działań w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programów edukacji ekologicznej propagujących właściwe zachowania społeczne.

Podejmowane działania przez oba związki muszą zmierzać do unowocześnienia i racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami stałymi, w tym do ograniczania ilości składowanych odpadów. Głównym celem jest wypromowanie takich zachowań naszych mieszkańców, które pozwolą z powodzeniem realizować  priorytety postępowania z odpadami,  a które uszeregować można według ważności:
•    zapobieganie powstawaniu odpadów,
•    ograniczanie ilości odpadów,
•    zapewnienie odzysku odpadów,
•    unieszkodliwianie odpadów,
•    składowanie na składowisku, pozostałości z procesu przetwarzania w RIPOK - u.
Ważnym efektem w funkcjonowaniu przyjętego systemu jest osiągnięcie wymaganych prawem a przyjęte przez Polskę w traktacie akcesyjnym poziomy odzysku.
Dzięki nowemu systemowi nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez Związek podstawowej stawce, a  osoby segregujące odpady, będą płacić wg stawki obniżonej ! Zatem „ekologiczni” zapłacą mniej!


Co dzieje się z odpadami komunalnymi ?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne muszą trafiać do zakładów przetwarzania. W różnych mediach można usłyszeć lub przeczytać wiele informacji dotyczących nowych rozwiązań, które mają pomóc stworzyć gminom lub ich związkom nowoczesny, korzystny dla naszego naturalnego środowiska, system gospodarowania odpadami. W tym celu Ministerstwo Ochrony Środowiska stworzyło nawet specjalną stronę internetową www.naszesmieci.pl, na której wyjaśnia zasady nowego systemu. Nasz cykl, który inaugurujemy tym artykułem ma pozwolić Państwu na poznanie i mamy nadzieję na zrozumienie, jak system ten będzie funkcjonował na terenie naszych gmin, będących gminami – uczestnikami dwóch Związków Miedzygminnych: „Selekt” i „Obra”. Dla obszaru działania obydwu związków (tzw. Region IV), w których zrzeszone są w sumie 24 wielkopolskie gminy, w miejscowości Piotrowo Pierwsze już od ubiegłego roku funkcjonuje nowoczesny zakład – Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Sp. z o.o.. Zakład jest instalacją, służącą do tzw. mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych przez wszystkich zamieszkujących  w naszych gminach mieszkańców oraz  powstałych w zakładach pracy. Co bardzo ważne, Zakład posiada status instalacji regionalnej, jednej z pięciu  funkcjonujących w całym województwie wielkopolskim.
Do zakładu po 1 lipca 2013 r. trafiać będą wszystkie wytworzone  w IV Regionie zmieszane odpady komunalne, odpady z selektywnej zbiórki, odpady zielone a także odpady niebezpieczne. Zakład zbudowany jest z dwóch niezależnych linii technologicznych: jedna do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  a druga do doczyszczania i przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki.
Pierwsza linia ma za zadanie rozdzielenie strumienia odpadów  komunalnych na frakcje o średnicy 0-20 mm, 20 -80 mm i >80 mm. Frakcja drobna 0-20 mm, tzw. „frakcja mineralna” wykorzystywana jest przede wszystkim do wypełniania wyrobisk oraz rekultywacji istniejących składowisk odpadów, frakcja 20 – 80 mm  zawierająca największy udział odpadów biodegradowalnych przekazywana jest do kompostowni w celu ich biologicznej stabilizacji. Stabilizacja odpadów ma za zadanie poddanie odpadów procesom tlenowego rozkładu materiału organicznego oraz ujęcia i oczyszczenia szkodliwych gazów procesowych. Materiał po stabilizacji jest już biologicznie bezpieczny i przekazany do składowania nie wydziela już biogazu a jego objętość zmniejsza się o ok. 30%. Frakcja >80 mm, po ręcznym wysortowaniu surowców wtórnych (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne) przekazywana jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego, z którego odzyskiwana jest energia.
Na drugą linię technologiczną przekazywane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Tutaj ponownie segregowane są surowce wtórne z podziałem na papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych typu PET (dodatkowo segregowane na kolory), opakowania z tworzyw sztucznych typu PP (opakowania po chemii gospodarczej), folię, szkło. Pozostałości po sortowaniu (nawet do 40% zawartości)  pochodzące z doczyszczania surowców wtórnych przekazywane są jako dodatek do produkcji paliwa alternatywnego. Wszystkie odzyskane surowce wtórne przekazywane są do recyklingu.
W wydzielonej części zakładu odbywa się kompostowanie odpadów zielonych (trawa, gałęzie, liście, kwiaty), a kompost wykorzystywany jest jako materiał do rekultywacji terenów zdegradowanych.
SELEKT posiada również magazyn przystosowany do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach i lakierach, baterie i akumulatory, zużyte filtry olejowe, przepracowane oleje, które przekazywane są specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.
Zakład w Piotrowie Pierwszym nie posiada własnego składowiska odpadów, dlatego szczególny nacisk kładziony jest na odzysk możliwie jak  największej ilości surowców wtórnych, zmniejszanie objętości i szkodliwości odpadów biodegradowalnych oraz przygotowywanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego.
Funkcjonowanie takiego zakładu w Piotrowie Pierwszym, daje gminom przekazującym tam odpady komunalne gwarancje osiągnięcia celów jakie stawia nam Unia Europejska, w szczególności w kontekście ograniczenia ilości poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych do składowania w kolejnych latach.


Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku w sposób rewolucyjny przebudowała zadania gmin z zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami to gmina lub związek, przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie, czyli mówiąc potocznie staje się właścicielem strumienia odpadów. Jednym z istotniejszych obowiązków gminy – związku jest utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami.
Zadaniem punktów będzie zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.
PSZOK-i utworzone będą w miejscach zapewniających dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, a na ich terenie zbierane będą takie odpady jak:  papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.
Zasady korzystania z PSZOK-ów zostaną określone przez gminę lub związek w drodze stosownej uchwały.
Zorganizowanie punktów wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu realizacji takiego przedsięwzięcia. Koszty uruchomienia takiego punktu  zależą  od wielu czynników, m.in. od przyjętego standardu wyposażenia, dostępności terenu i stanu jego uzbrojenia czy poziomu cen robót budowlanych na rynku lokalnym. Utworzenie PSZOK-ów nie oznacza bynajmniej rezygnacji z innych metod zbiórki odpadów wysegregowanych. Metody zbiórki od ludności odpadów wysegregowanych ustalone zostaną w regulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach. Na terenie działania Związków „Selekt” i „Obra” zakłada się, że – w zależności od rodzaju zabudowy – realizacja selektywnej zbiórki będzie miała charakter zbiórki „u źródła” lub poprzez gniazda recyklingowe. „U źródła” zbierane mają być w specjalnie oznakowanych workach min.: tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura a w niektórych miejscach również szkło.
Realizacja zadania, jakim jest utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyczynić się powinna do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. W tym zakresie, jako Polska, mamy wyznaczone do osiągnięcia w najbliższych latach poziomy odzysku. Obowiązek ten, pod groźbą wysokich kar finansowych, państwo przerzuciło na gminy czyli w naszym przypadku na oba związki. I tak do 31 grudnia 2020 r. musimy np. osiągnąć wagowo 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła. Wcześniej jednak, bo już do 16 lipca 2013 r. mamy obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej ich masy przekazywanych do składowania. Ograniczenie tego poziomu do roku 2020 zostanie zaostrzone do 35%. PSZOK, to także ważny element systemu w sytuacji kiedy częstotliwość odbioru z nieruchomości odpadów z selektywnej zbiórki nie będzie adekwatna do ilości wytworzonych tego rodzaju odpadów i pojemności posiadanych pojemników. W takim przypadku, każdy właściciel nieruchomości będzie mógł do PSZOK-u, nieodpłatnie sam dostarczyć zalegające na jego posesji wysegregowane odpady.


- symbolkamera2013.jpg
SŁUSZNA RACJA SEGREGACJA
film edukacyjny dotyczący nowych zasad gospodarowania odpadami

 

Administrator: Wojciech Siwczak
Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl
NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x