piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Strona główna Mapa serwisu Kontakt
BIP
ESP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
16ec2bg1 16ec2e01 16ec3041 16ec3481 16ec3f91 16ec6jb1 16h1lf01 1g3a4741
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

 

GMINA STĘSZEW realizowała program systemowy:
Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007 - 2013

Główny temat to: "MOJA SZANSA".

W latach 2007 –  2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie był beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizując projekt w ramach działania 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach projektu „Moja Szansa”  swoją szansę otrzymały 93 osoby zamieszkujące na terenie Gminy Stęszew. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy realizowali  program reintegracji zawodowej oraz społecznej składający się zarówno z warsztatów psychologicznych jak i kursów zawodowych.Nowe umiejętności  zdobywano w  kursach zawodowych tj. florystyka, obsługa kas fiskalnych, kompurerowy, operatorów koparko – ładowarki, prawa jazdy, wózków jezdniowych, spawaczy, opiekunki środowiskowej. Ciągle utrzymująca się wysoka liczba osób bezrobotnych oraz trudna sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce stanowią kolejne zagrożenia, jakim jest ubóstwo i bezrobocie. Wystąpiła więc konieczność podjęcia działań na rzecz osób pozostających bez pracy, a także będących w zagrożeniu utraty obecnego stanowiska.

Zastosowano instrumenty aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowanej przez pracowników socjalnych,specjalistów z  firm szkolących. Uczestnicy szkoleń nie ponieśli żadnych kosztów związanych z przebytymi szkoleniami, otrzymali też wsparcie finansowe w ramach wkładu własnego.

Szkolenia organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej cieszyły się nieustającą popularnością. Mamy nadzieję, że osoby które pozyskały nowe kwalifikacje zawodowe  w Gminie Stęszew będą nadal wykorzystywały szansę na zaistnienie na rynku pracy.


 

OFERTY NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ w 2013 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie organizuje szkolenia w ramach projektu systemowego "Moja Szansa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zwracamy się z prośbą do Ośrodków Szkoleniowych o przedstwawienie ofert na przeprowadzenie niżej podanych szkoleń:

 • Kurs opiekuna środowiskowego
 • Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych
 • Kurs wizażu i makijażu
 • Kurs komputerowy
 • Kurs wózków widłowych
 • Kurs prawa jazdy kat. B; C do E

 

Zadania:

 

 • psycholog - umowa cywilnoprawna będzie obejmować zajęcia grupowe oraz indywidualne z uczestnikami projektu,
 • doradca zawodowy - umowa cywilnoprawna będzie obejmować zajęcia grupowe oraz indywidualne z uczestnikami projektu.

 

Prosimy o podanie następujących informacji do poszczególnych szkoleń:

 • terminy, w jakich Państwa ośrodek będzie przeprowadzał powyższe szkolenia w roku 2013,
 • koszt szkolenia na osobę,
 • koszt osobogodziny,
 • czas trwania szkolenia,
 • miejsce przeprowadzenia szkolenia
 • wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy szkoleń (wykształcenie, badania lekarskie itd.).

Oczekiwane rezultaty:

 • nabycie praktycznych umiejętności autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przez co nastąpi zniwelowanie problemów związanych z ograniczonym dostępem do usług rynku pracy,
 • wzrost motywacji i aspiracji zawodowych uczestników,
 • wzrost samooceny uczestników, niezbędnej do aktywnego uczastnictwa w społeczności lokalnej,
 • wzrost umiejętności komunikowania się, nawiązywania kontaktów przez uczestników.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
e-mail: ops@steszew.pl
tel. 61 8134 011, 697-888-714

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie
zaprasza na kursy zawodowe i warsztaty rozwoju osobistego realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:

 • Stałe zameldowanie na terenie naszej Gminy
 • Trudna sytuacja materialno-bytowa osoby/rodziny
 • Pozostawanie bez pracy
 • Osoby pracujące, zobowiązane przez zakład pracy do przekwalifikowania

Propozycje kursów
 • Kurs opiekuna osób starszych
 • Kurs opiekuna środowiskowego
 • Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych
 • Kurs bukieciarstwa
 • Asystent rodziny
 • Kurs ogrodniczy z elementami bukieciarstwa
 • Kurs kosmetyczny
 • Kurs wizażu i makijażu
 • Kurs fryzjerski
 • Kurs komputerowy
 • Kurs spawaczy
 • Kurs wózków widłowych
 • Kurs koparko-ładowarki
 • Kurs robót wykończeniowych
 • Kurs prawa jazdy kat. B; C do E

Spośród w/w kursów, ośrodek dokona wyboru tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem.
Bliższe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stęszewie, ul. Poznańska 11, nr telefonu: 61 8134062 lub 697888714

 

 

 

 

GMINA STĘSZEW przystąpiła do realizacji programu systemowego:

Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007 - 2013

Główny temat to:

"MOJA SZANSA".

Edycja 2012
Europejski Fundusz Społeczny(EFS)
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Tytuł projektu: "MOJA SZANSA"

 1. Okres realizacji projektu: 01.01.2012 do 31.12.2012
 2. Grupą docelową jest 20 uczestników, zarówno kobiet jak i mężczyzn
  - uczestnicy korzystają ze świadczeń pomocy tut. Ośrodka Pomocy Społecznej
  - osoby są bezrobotne
  - osoby są bierne na rynku pracy
  - osoby wykazują bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
  - osoby są w wieku aktywności zawodowej
  - osoby pozostające w stosunku pracy, ale zagrożone są utratą pracy
  Wybrano 16 osób, które wyraziły chęć i zgodę na czynny udział w projekcie, chcą zdobyć kwalifikacje w celu zwiększenia swej aktywności zawodowej, a tym samym zmianę statusu materialnego rodziny i w konsekwencji usamodzielnienia się.
 3. Koszt projektu: 103.532,36 zł, w tym środki własne 12.146,25 zł
 4. Skrócony opis projektu:Projekt jest realizowany w Gminie Stęszew. Skierowany jest do 16 bezrobotnych osób w wieku aktywności zawodowej, będących jednocześnie klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie.
  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 16 bezrobotnych osób z Gminy Stęszew, poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.
  W ramach projektu odbywać się będą:
  - doradztwo zawodowe

  - doradztwo psychologiczne
  - kursy:
  opiekunki środowiskowej
  obsługi kas fiskalnych
  komputerowy
  prawo jazdy
  Ponadto uczestnictwo w projekcie przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej, podniesienia kwalifikacji zawodowych i wzrostu pozycji na rynku pracy, odzyskania lub wzmocnienia zdolności do pełnienia ról społecznych.


  REALIZATOR PROJEKTU:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie, ul. Poznańska 11
  tel./fax 061 8134-062

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Mirosława Walkowiak

Realizacja projektu "Moja szansa"

 

Już od czterech lat, corocznie Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie jest beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizując projekt w ramach działania 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tak samo stało się także w tym roku. Kolejna edycja projektu nosi nazwę „Moja szansa” a termin jej realizacji to 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Dofinansowanie pozyskane w tym roku z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 103 532,36 zł.
W tym roku swoją szansę otrzymało 16 osób, zamieszkujących na terenie Gminy Stęszew, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie. W wyniku udziału w projekcie kobiety przeszły program reintegracji zawodowej oraz społecznej składający się zarówno z warsztatów psychologicznych jak i kursów zawodowych.

Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy pracowali nad zwiększeniem motywacji, komunikacją interpersonalną, asertywnością, autoprezentacją, oraz sposobami radzenia sobie ze stresem. Zostały także wdrożone w metody poszukiwania pracy, przygotowanie do otwarcia własnej firmy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, oraz umiejętność sporządzenia dokumentów aplikacyjnych takich jak życiorys czy list motywacyjny.

Poza częścią teoretyczną, nie zabrakło miejsca na praktyczną naukę nowych umiejętności. Uczestnicy przeszli przez 6 kursów kształtujących ich nowe umiejętności zawodowe. Były to kursy: opiekunki środowiskowej, obsługi kas fiskalnych, obsługi komputera, prawa jazdy, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne.
Kurs obsługi kas fiskalnych przygotowywał do pracy na stanowisku sprzedawcy, i połączony był z nauką umiejętności profesjonalnej obsługi klienta.
Kurs obsługi komputera pozwalał nabyć niezbędną obecnie na rynku pracy wiedzę z zakresu obsługi komputera, aplikacji pakietu Office, oraz korzystania z możliwości Internetu.
Uczestnicy kursu prawa jazdy zdobyli uprawnienia kierowcy kategorii B. Pozyskanie umiejętności prowadzenia samochodu osobowego ułatwi niejednemu uczestnikowi kursu dojazd do pracy, skróci czas dojazdu, co w naszej gminie jest bardzo istotne ze względu na ograniczone połączenia komunikacyjne PKS i PKP.
W ramach szkoleń opiekunki środowiskowej uczestniczki pozyskały wiedzę z zakresu profesjonalnej opieki nad chorym w domu oraz jego pielęgnacji i zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych.

Ciągle utrzymująca się liczba osób bezrobotnych oraz trudna sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce stanowią kolejne zagrożenia, jakim jest ubóstwo i bezrobocie. Występuje więc konieczność podjęcia działań na rzecz pozostających bez pracy, a także będących w zagrożeniu utraty obecnego stanowiska. Zastosowano instrumenty aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologa, specjalistów z CDS LIDER - Buk, z Wielkopolskiej Akademii Szkoleń z Koźmina Wlkp., Biura Usługowo-Szkoleniowego "IDEA" - Stęszew.

Z roku na rok, coraz więcej mieszkańców Gminy Stęszew, pozostających bez zatrudnienia wyraża chęć uczestnictwa w projekcie. Organizowane kursy cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak program operacyjny Kapitał Ludzki ma określony czas realizacji: lata 2007 - 2013. Zatem w roku 2013 kończy się. Dziękujemy za współpracę.

Tekst i zdjęcia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie

Przejdź do galerii zdjęć:

Projekt "Moja szansa" - kursy 2011

Projekt "Moja szansa" - kursy 2012

Projekt "Moja szansa" - kursy 2013

Administrator
Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl
NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x